กิจกรรมเด่น 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา นำโดย ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัด "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566" เพื่อทำความเข้าใจชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนางออ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา จำนวน 10 ทุน  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยาง  

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษารับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา 

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูสมสวาสดิ์ ผลนา และคุณครูกรรณิกา นาเวรัมย์ นำนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา รับมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 

วันที่ 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดประเมินสมรรถนะนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning พร้อมทั้งจัดนิทรรศการโครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารและคณะครูได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่นักเรียนทุกคน