ФОРМИ І ЗРАЗКИ

Форма заявки


ЗАЯВК А

на участь у науково-практичній конференції

«Проблеми сучасної правової науки в Україні»

1. Прізвище, ім’я та по батькові: ___________________________________

2. Місце навчання/роботи: ________________________________________

3. Тема виступу: _________________________________________________

5. Контактний телефон (бажано мобільний): _________________________

6. Електронна адреса: _________________________


Заявка на участь у конференції надсилається (разом з тезами) на електронну адресу: konfaau@gmail.com обов'язково з позначкою в електронному листі теми «конференція 22 червня».

Обов’язкові вимоги до оформлення публікації

Тези доповідей учасників будуть оприлюднені у фаховому журналі Вісник Академії адвокатури України (внесений до Переліку наукових фахових видань України). Обсяг поданих для публікації матеріалів є обмеженим: організатори рекомендують не виходити за ліміт у 1500 слів (прибл. 3 – 5 стор. формату А4).

Матеріали (тези доповідей) слід надсилати на електронну адресу: konfaau@gmail.com обов'язково з позначкою в електронному листі теми «конференція 22 червня».

Оформлення матеріалу (шрифт, інтервали тощо) може бути довільним. Формат файлу – .DOCX, .DOC або .RTF

Матеріал, що пропонується до публікації, має містити:

1. Ім’я та прізвище автора(ів) українською мовою та у транслітерації. Радимо застосовувати або «паспортний стандарт», або той варіант транслітерації прізвища, який вже відомий зарубіжному читачеві за попередніми публікаціями автора. За наявності слід також вказати ResearcherID або ORCID.

(докладніше про ResearcherID) (докладніше про ORCID)

2. Прізвище та ініціали, вчене звання та науковий ступінь наукового керівника.

3. Місце навчання (роботи) автора. Назва установи наводиться українською та англійською мовами у називному відмінку. Назву факультету, кафедри, відділу, сектору тощо вказувати не потрібно! Слід подавати тільки офіційний переклад назви установи!

4. Контактну адресу електронної пошти автора (не обов'язково, за бажання автора);

5. Назву публікації українською та англійською мовами;

6. Текст публікації українською або англійською мовою;

7. Список використаної літератури (за необхідності).

Бібліографічні посилання (якщо такі є) просимо робити у «дисертаційному» форматі: посилання у тексті позначаються у квадратних дужках із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки (сторінок), наприклад: [1, 22-23]. Список використаних джерел (за наявності) оформлюється після тексту під назвою «Література» у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, публікуватися не будуть, хоча це не позбавляє автора можливості їх усного оприлюднення під час виступу на конференції.

Тексти не рецензуються і авторам не повертаються.


Приклад оформлення

УВАГА! Всі дані, наведені у прикладі нижче, є вигаданими. Будь-які збіги з реальними людьми є випадковими і ненавмисними. Тексти є беззмістовними і не можуть за жодних умов розцінюватись як справжні наукові публікації.

sample3.docx