ฝ่ายงานวิชาการ

ปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(ปรับปรุง ณ วันที่ 6 กันยายน 2565)

ปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1_2565 ปรับปรุง ณ วันที่ 6 ก.ย. 65.pdf

ปฏิทินการบันทึกคะแนนในระบบ SGS Online ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปรับปรุง ณ วันที่ 6 กันยายน 2565)