ติวเข้มเติมความรู้ O-NET

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาภาษาไทย

VTS_01_1.avi
VTS_01_1.avi

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาวิทยาศาสตร์

VTS_01_1.avi
VTS_01_1.avi
VTS_01_1.avi

วิชาสังคมศึกษา

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โทร : 0-5377-1787 โทรสาร : 0-5377-1545 e-mail : mwk2502@hotmail.com