กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุธาดา หนูประสงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ปิดกล่องชอร์ก

  

ProShow Slideshow.mp4