ระเบียบการแต่งกาย

โรงเรียนมารีวิทย์

**ชุดนักเรียนใส่เฉพาะวันจันทร์**

ก.ไก่ (เตรียมอนุบาล)

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

**ชุดพละใส่ตั้งแต่วันอังคาร - วันศุกร์**