การปฏิบัติงานระบบทวิภาคี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย

สถานที่ฝึกงาน ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย

***********************************************************************

นางสาว สุภัทรา ราชวงศ์ ห้อง 7คพ1 เลขที่10

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6342040310

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564