fer memoria

i fer-la per a compartir

Us volem convidar a fer memoria i fer-la per a compartir
La campanya fer memória i fer-la per a compartir