นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และดำเนินการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่องตามข้อแนะนำจากสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี