ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ได้เปลี่ยนระบบประกาศผลสอบและผลการเรียนไปใช้ระบบ SGS ของ สพฐ. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) และเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของนักเรียน เป็น Username และ Password ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียน (หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องงานทะเบียน)

เว็บไซต์สำหรับดูผลการเรียน >> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

*** การใช้งานระบบ SGS ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน อาจทำให้ดูรายละเอียดคะแนนได้ไม่ครบ แนะนำให้ดูผ่านแท็บเล็ตหรือโปรแกรมเว็บเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : ระบบ SGS เป็นระบบ Server ส่วนกลางของ สพฐ. โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาระบบ