สาขาวิชาผลิตภัณฑ์

(ช่างเชื่อม)

Product field (technician)

ครูประจำสาขาวิชา

1.นาย

2.นาย

3.นาย