Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สำหรับครู)

คำสั่ง / แจ้งข่าวสาร

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเป็นโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2562

ตารางสอนของนักเรียน ปีการศึกษา 1/2564

ตารางสอนของครู ปีการศึกษา 1/2564

แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการทดสอบ และคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้น ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้น ม.4

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งเกรด (งานวิชาการ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ปี 2564

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ปี 2563

ตารางเรียน / ตารางสอน ปีการศึกษา 2/2563

กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ม.ท.