Carousel imageCarousel image

คำสั่ง / แจ้งข่าวสาร

งานการเงิน

รายงานการจ่ายค่าเทอม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ได้รับผลถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1 และ ถ้วยเกียรติยศ ของ พล.ร.ท.วศิน บุญเนื่อง ณ วัดหนองหงส์ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมติว TGAT สัญจร ออนทัวร์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด โดยงานกิจกรรมแนะแนวและงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม 30 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนคณะลูกเสือ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนคณะลูกเสือประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด “ลูกเสือไทย” และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดแต่งคำประพันธ์ คัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงผลงานด้านศิลปะ การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ การแสดงละครเรื่อง "พระอภัยมณี" เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญความสวยงามของภาษาไทย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียนต่อไป ณ โดมอนุสรณ์ 48 ปี ม.ท. ร่วมใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจโทษภัของยาเสพติด ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมรับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษของยาเสพติด ณ โดมอนุสรณ์ 48 ปี ม.ท. ร่วมใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมการติววิชาการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

วันที่ 23 มิถุนายม 2565 งานแนะแนวและงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดำเนินการจัดค่ายกิจกรรมการติว วิชาการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย จากสถาบัน Born To Be ในการนี้ขอขอบพระคุณท่าน ผอ ดร.วิเชียร ทองคลี่ และคณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 30 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักความปรารถนาดีและให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ ณ โดมอนุสรณ์ 48 ปี ม.ท.ร่วมใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 4 เมษายน 2565 งานวิชาการทำพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โดมอนุสรณ์ 48 ปี ม.ท.ร่วมใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 งานวิชาการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมแผนปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณ

งานแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ประจำปีการศึกษา 2565 (จัดสรรงบประมาณ) ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม 30 ปี โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องเรียน MEP สอบ CEFR

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ทำการทดสอบ CEFR ในการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 617 อาคาร 6 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญเน่ื่องในวันมาฆบูชา ณ โดมอนุสรณ์ 48 ปี ม.ท. ร่วมใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่ายวิชาการ SMTE ครั้งที่9

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าค่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง และ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรุษจีน ปี 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2565 ณ หอประชุม 30 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม

งานอนามัยตรวจ ATK

วันที่ 31 มกราคม 2565 งานอนามัยโรงเรียนร่วมมือกับครูที่ปรึกษา ระดับ ม.1- ม.3 และ ม.6 ห้องเรียนพิเศษทุกห้อง ได้ตรวจ ATK เพื่อคัดกรองโควิด -19 ณ โดมอนุสรณ์ ม.ท.ร่วมใจ 48 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียน MEP

วันที่ 20-21 มกราคม 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ม.1-3 ณ เขาใหญ่วิลล่า พาราดิส เขาใหญ่ ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย

วันที่ 9 มกราคม 2565 วงดนตรีโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ผลการประกวดวงดนตรีร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัล ชมเชย ความสามารถระดับเหรียญทอง ณ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน ข้อมูลเพิ่มเติม

วันครู ปี 2565

วันที่ 16 มกราคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครู ได้ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิเชียร ทองคลี่ และคุณครูสุจิตรา กิตตินนท์ชัย ได้รับรางวัลจากนายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2564 ณ โดมอนุสรณ์ 48 ปี ม.ท.ร่วมใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม

Merry Christmas

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2022 ณ โดมอนุสรณ์ 48 ปี ม.ท.ร่วมใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ HCEC อบรม Big Data Science

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด (HCEC) จัดอบรมหลักสูตร Big Data Science ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ข้อมูลเพิ่มเติม

สนามสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครู

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ทำกิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมหัตถศิลป์เมืองด่าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจัดกิจกรรมหัตถศิลป์เมืองด่าน ณ หน้าอาคาร 4 ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564 ณ โดมอนุสรณ์ 48 ปี ม.ท. ร่วมใจ ข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจิตอาสา

วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ณ หประชุม 30 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาสังเกตการสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 งานวิชาการได้ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มาสังเกตการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ข้อมูลเพิ่มเติม

SMTE รับเกียรติบัตรนำเสนอโครงงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE รับเกียรติบัตรเนื่องในงานประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร "คนดีศรี ม.ท."

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 งานกิจการนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร "คนดี ศรี ม.ท." เด็กประพฤติดี เก็บของได้ ส่งคืนเจ้าของ ข้อมูลเพิ่มเติม

ศุูนย์ HCEC จัดทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ HCEC โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้ทดสอบทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 402 ข้อมูลเพิ่มเติม

รับวัคซีน เข็มที่ 2 (รอบเก็บตก)

วันที่ 2ุ6 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเข้ารับการรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 รอบเก็บตก ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด ข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ โดมอนุุสรณ์ 48 ปี ม.ท.ร่วมใจ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสิริสีมาพัฒน์” ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมครู เพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รองธนวัฏ สิงห์แป รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามและหาแนวทางแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ (อาคาร 6) ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ HCEC ประชุมเตรียมพัฒนาบุคลากรครู

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมบุคลากรครู ณ ห้องประชุมเกียรติยศ (อาคาร 6) ข้อมูลเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนหนองน้ำใสศึกษาดูงาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ณ หอประชุมม่วงเหลือง ข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจิตอาสา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เข้าร่วมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

ม.ท.