กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสัจจา  พิทักษ์คชวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางเรณุกา  พิชัยรัตน์

นางสาวเฉลิมพร  เพิ่มทรัพย์

นางสาวสุมาภรณ์   จุฑารัตนกุล