ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

 • ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  • ประจำปีการศึกษา 2561
  • ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  • ประจำปีการศึกษา 2561
  • ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประกาศ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 • ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประจำปีการศึกษา 2562

SAR 2561

SAR 2562

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร


ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน