เฟสบุุ๊คโรงเรียน

กลุ่มไลน์โรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียน

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา

รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

นักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2563

รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

สารสนเทศจากกลุ่มงาน

งานทะเบียน

งานแผนงาน

งานป้องกันสิ่งเสพติด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานสภานักเรียน