Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เฟสบุุ๊คโรงเรียน

กลุ่มไลน์โรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานของคณะทำงานแก่นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และคณะ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดเรียนตามระบบ Thai Stop COVID Plus (TSC+)

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 400 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563


แสดงความยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดร.ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร

รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

งานเกษียณอายุราชการ ผอ.อรทัย ธิมาสาตร์

รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

สารสนเทศจากกลุ่มงาน

งานทะเบียน

งานแผนงาน

งานป้องกันสิ่งเสพติด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานสภานักเรียน