Multilingual Department Home Language Support

Apoyo - Taageerada - Kev Pab

English

Welcome!

The Multilingual Department believes that families are their child's first and best teacher. Distance Learning provides an opportunity to revisit the importance of this idea, especially when it comes to language. While your child receives support for their English at school, critical to their growth and development is continuing to speak, listen, and read in the language spoken in your homes.

Click for resources in Spanish, Hmong, and Somali to support your student's language development in your home language(s).

Español

¡Bienvenidos!

El Departamento Multilingüe reconoce que las familias son el primer y mejor maestro de sus hijos. El aprendizaje a distancia brinda la oportunidad de volver a examinar la importancia de esta idea, especialmente cuando se trata del idioma. Mientras su hijo recibe apoyo para su inglés en la escuela, es fundamental para su crecimiento y desarrollo continuar hablando, escuchando y leyendo en el idioma que se habla en sus hogares.

Haga clic para obtener recursos para apoyar el desarrollo del lenguaje de su estudiante en su lengua materna.

Hmoob

Zoo siab txais tos!

Multilingual Department ntseeg hais tias tsev neeg yog lawv tus menyuam thawj tus thiab yog tus xibhwb uas zoo tshaj plaws. Kev Kawm Ntawv Nrug Deb pub ib lub cib fim zoo rov los saib txog lub tswv yim tseem ceeb no, tshwj xeeb thaum hais txog kev hais lus. Thaum koj tus menyuam tseem txais kev pab rau lawv kev kawm lus Askiv tom tsev kawm ntawv, qhov tseem ceeb rau lawv txoj kev loj hlob thiab kev nce siab yog rau siab hais, mloog, thiab nyeem lawv hom lus uas nyob rau hauv tsev.

Nyem rau cov kev pab los txhawb nqa koj tus tub ntxhais kawm kev hais lus nyob hauv tsev uas yog koj hom lus.

Soomaali

Ku Soo dhawoow!

Waaxda luuqadaha qalaad waxay aaminsan tahay in qoysasku yihiin macallinka ugu horreeya uguna wanaagsan ee ilmahooda. Waxbarashada Masaafada Fog waxay siisaa fursad dib loogu noqdo muhiimada fikraddaha waxbarasho, gaar ahaan qeybta luqaddaha. Maadaama uu cunuggaagu ka helaayo taageerada luuqada afka Ingiriisigiisa dugsigiisa, taas oo muhiim u ah koritaankooda iyo horumarkooda luuqada sida ku hadalka, dhageysiga, iyo akhrinta luuqadda looga hadlo guryahooda

Guji halkaan ilahaan si aad u taageerto horumarka luqadda ardaygaaga uu guriga uga hadlo.