ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  • ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน >> https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/reg/REGBE0001.jsp กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ต้องสามารถใช้งานได้จริง พื่อใช้ในขั้นตอนลงทะเบียนขอรหัสผ่าน และขั้นตอนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน

  • เมื่อได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์แล้ว ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน >> https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp ข้อ 4. ความประสงค์ขอกู้ ให้เลือกเฉพาะ ค่าครองชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

นางสาวศิรินทรา เลิศยะโส

นางสาวประภาพรรณ ยินดีรัมย์

นางสาวศลิยา พันธุ

นางสาวสุดารัตน์ จิตรแจ้ง

นางสาวช่อฟ้า สีทอนเหลา

นางสาวภัทรวดี เจริญผล

นางสาวปนัดดา สุกแสง

นางสาวชนนิฌา มะลิซ้อน

นางสาวทิพวรรณ ศรีงาม

นางสาวภัทรวรรณ ศรีเวียง

นางสาวสุธิตา ทะรารัมย์

นางสาวปนัดดา ธรรมดา

นางสาววราภรณ์ เจริญศิริ

นางสาวพรรณวษา สมิงรัมย์

นางสาวนันทิตา การะวิโก

นายอัษฎาวุธ ทางคะพิษ

นายวีระวัฒน์ คำมณี

นางสาวชลธิชา ราชธรรมมา

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรบุบผา

นางสาวชลิดา ศรีอำคา

นายสันติภาพ พุฒเกิด

นางสาวอรัญญา ศรีสุข

นายพิพัฒน์ บุรารัตน์

นางสาวหฤทัย ทะยานรัมย์

นายอามร ชุมเสนา