Hello Families,

Here are the documents and videos of how to get your student logged in Canvas.

--

Hola familias,

Aquí están los documentos y videos de cómo hacer que su estudiante inicie sesión en Canvas.

--

Xin chào các gia đình,

Dưới đây là các giấy hướng dẫn và video về cách giúp học sinh của bạn đăng nhập vào Canvas.

How to log into Canvas APP

How to Log into Canvas App Video/

Cómo iniciar sesión en la aplicación Canvas Vídeo/

Video để chỉ cách đăng nhập vào Canvas App

How to log into Canvas APP.pdf

How to Log into Canvas App/

Cómo iniciar sesión en la aplicación Canvas/

Cách đăng nhập vào Canvas App

How to log into Canvas on a Computer - ENGLISH.mov

How to Log into Canvas on Computer Video (English)/

Cómo iniciar sesión en Canvas en la computadora Vídeo (inglés)/

Video để chỉ cách đăng nhập vào Canvas trên máy tính (Tiếng Anh)

How to log into Canvas on a Computer.pdf

How to Log into Canvas on Computer/

Cómo iniciar sesión en Canvas en la computadora/

Cách đăng nhập vào Canvas trên máy tính

How to log into Canvas on a Computer- NO AUDIO.mov

How to Log into Canvas on Computer Video (no audio)/

Cómo iniciar sesión en Canvas en la computadora Vídeo (sin audio)/

Video để chỉ cách đăng nhập vào Canvas trên máy tính (không có âm thanh)