Våra politiker

Miljöpartiet sitter sedan 2014 i majoritet och styr kommunen i en grönare riktning tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ.

Detta innebär att vi har flera politiker som arbetar heltid i stadshuset för att styra staden i en grönare riktning och många fler fritidspolitiker.

Vi har 3 borgarråd och ytterligare ett antal heltidsarvoderade politiker men den största andelen av våra politiker är fritidspolitiker som sitter i kommunfullmäktige, nämnder, stiftelser och bolagsstyrelser. Vi har tyvärr inte möjlighet att presentera alla här.

KONTAKT

Har du en fråga som rör politik eller vill komma i kontakt med någon på stadshuset kan du kontakta mp.slk@stockholm.se.

VÅRA BORGARRÅD

Den styrande majoriteten i Stockholms stad består av nio borgarråd samt en extra arvoderad politiker. Miljöpartiet har tre borgarråd mandatperioden 2014-2018.

Till detta kommer också ett antal oppositionsborgarråd. Titeln borgarråd i Stockholm kan jämföras med titeln kommunalråd i andra svenska kommuner.

Tillsammans bildar borgarråden borgarrådsberedningen. De förbereder ärenden för kommunstyrelsen. Majoritetsborgarråden är föredragande i kommunstyrelsen för de frågor som beretts inom hens rotel.

Varje majoritetsborgarråd är chef för en rotel, det vill säga en avdelning med ansvar för ett visst verksamhetsområde, till exempel finansroteln eller skolroteln. Varje rotel ansvarar för ett antal politiska nämnder och bolagsstyrelser. Efter valet 2014 finns nio rotlar (avdelningar) med olika ansvarsområden. Oppositionsborgarråd har inga egna rotlar utan tillhör respektive partikansli.

Du kan läsa mer på kommunens hemsida -->

Miljöpartiets tre borgarråd.

ÅSA LINDHAGEN

Socialborgarråd

Åsa ansvarar för de sociala frågorna i staden. Hon jobbar bland annat med frågor som rör barn, ungdomar och utsatta människor. Viktiga frågor inom staden där socialborgarrådet har det övergripande ansvaret är stödet till utsatta barn, arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser för utsatta människor genom bland annat ökat antal platser på härbärgen.

Åsa brinner för alla människors lika värde, barns rättigheter och för att skapa ett samhälle där ingen diskrimineras.

Åsa ansvarar för:

 • Socialnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Stadsdelsnämnder: individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
 • SHIS Bostäder

E-post: asa.lindhagen@stockholm.se

Telefon: 08-508 292 22

KATARINA LUHR

Miljöborgarråd

Katarina ansvarar för miljöfrågorna i staden. Hon jobbar bland annat med frågor som rör klimat, biologisk mångfald och rent vatten.

Viktiga frågor inom staden där miljöborgarrådet haft det övergripande ansvaret är arbetet med att skärpa klimatmålen för att göra Stockholm till en fossilbränslefri stad år 2040, åtgärdsprogram för att alla sjöar i staden ska ha god status senast 2021, skapa fler naturreservat för att stockholmarna ska fortsatt möjlighet att bo naturnära och divestering för att staden ska vara en ansvarsfull investerare. Katarina är även ansvarig för stadens vatten- och avfallsbolag vilket innebär att det ligger på hennes bord att se till att vi har rent dricksvatten i våra kranar och att avfallshanteringen i Stockholm blir mer hållbar.

Katarina brinner för klimatfrågor, biologiskt mångfald och att det ska bli enklare för stockholmaren att göra miljövänliga val.

Katarina ansvarar för:

  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Avfallsnämnden
  • Servicenämnden
  • Stockholm Vatten & Avfall AB

E-post: katarina.luhr@stockholm.se

Telefon: 08–508 296 02

DANIEL HELLDÉN

Trafikborgarråd

Trafikborgarrådet är chef för trafikroteln som ansvarar för:

 • Trafiknämnden
 • Kyrkogårdsnämnden
 • Stadsdelsnämnder, stadsmiljö
 • Stockholms stads Parkerings AB

E-post: daniel.hellden@stockholm.se

Telefon: 08-508 296 26

VÅRA ARVODERADE POLITIKER

MARIANA MOREIRA DUARTE

Gruppledare för kommunpolitiska gruppen

Intern gruppledare för fullmäktigegruppen

Gruppledarna har flera olika roller och funktioner. De ska finnas tillgängliga för samtliga politiskt förtroendevalda för samtal, stöd och utveckling. Gruppledarna ska ha den övergripande kollen på att nämnder, bolag, stiftelser m.m. har den hjälp och uppbackning som behövs.

Respektive gruppledare har också politiska ansvarsområden och uppgiften att representera Miljöpartiet i olika sammanhang.

E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se

Telefon: 076-122 96 46

MARTIN HANSSON

Gruppledare för kommunpolitiska gruppen

Intern gruppledare för fullmäktigegruppen

Gruppledarna har flera olika roller och funktioner. De ska finnas tillgängliga för samtliga politiskt förtroendevalda för samtal, stöd och utveckling. Gruppledarna ska ha den övergripande kollen på att nämnder, bolag, stiftelser m.m. har den hjälp och uppbackning som behövs.

Respektive gruppledare har också politiska ansvarsområden och uppgiften att representera Miljöpartiet i olika sammanhang.

E-post: martin.g.hansson@stockholm.se

Telefon: 076-122 96 45

CECILIA OBERMÜLLER

Talesperson i Stadsbyggnadsfrågor

Övergripande ansvar för stadsutvecklings-, exploaterings-, bostads- och markpolitik. Ansvarar för att bevaka och företräda MP innan ärenden hamnar på respektive nämnds dagordning samt ska driva ärendet i kommunfullmäktige.

Ansvarar för strategiska frågor så som arbetet med översiktsplan, markanvisningspolicyn och politikutveckling inom ovan nämnda områden. Har ansvar för medieutspel och uttalanden som rör stadsutvecklings-, bostads- och markpolitik. Kommer ha nära kontakt och arbeta tillsammans med stadsdelsnämnderna och stadsbyggnadsnätverket.

E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se

Telefon: 070-765 20 40

MATS BERGLUND

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande

Kommunfullmäktiges presidium består av tre folkvalda politiker: en ordförande och två vice ordförande. Ordföranden tillhör vanligen det största majoritetspartiet, medan posten som 1:e vice ordförande går till oppositionen och 2:e vice ordförande till det näst största majoritetspartiet.

Den viktigaste uppgiften är att tillsammans med de andra i presidiet leda kommunfullmäktiges sammanträden var tredje vecka. Utöver det så fungerar presidiet som Stockholms stads representanter i en mängd sammanhang. Vi är värdar för mottagningar och besök i Stadshuset. Till de finare uppdragen hör att vara värd vid statsbesöksluncher och de årliga S:t Eriksbanketterna, men vi representerar också huvudstaden vid besök utanför Stadshuset, till exempel vid mottagningar på ambassader.

E-post: mats.berglund@stockholm.se

Telefon: 076-122 96 16

VÅRA LEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige i Stockholms stad består av cirka 100 ledamöter varav Miljöpartiet har 15 mandat.

I rådssalen i Stockholms stadshus fastställer de 101 folkvalda i kommunfullmäktige mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, landsting och kommun hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Ungefär var tredje måndag sammanträder kommunfullmäktige, under ledning av presidiet, och mötena är öppna för alla. Du är välkommen att lyssna på plats i Stadshuset. Det går också bra att lyssna på radio eller följa sammanträdet på webb-tv.

Läs mer om kommunfullmäktige på Stockholms kommuns hemsida.

VILKA SITTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE?

Det kan du få veta genom att klicka här.

Här kan du se både de ordinarie ledamöterna och deras ersättare.