Så här funkar vi

Geografiskt består regionen av 26 kommuner - från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder, inklusive Stockholms läns landsting och är Miljöpartiets största distrikt.

VI FINNS FÖR ATT

 • främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och partidistriktets program och kongressens och distriktsstämmans beslut
 • erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett hållbart och positivt engagemang

VÅR UPPGIFT ÄR ATT

 • bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet
 • utveckla och samordna politiken inom landstinget/regionen
 • nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet
 • samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i politiska frågor och organisationsfrågor - särskilt gällande valrörelser, medlemsintroduktion, utbildning samt organisations- och verksamhetsutveckling

Väldigt förenklad kan man säga att vår organisation består av två delar: den interna distriktsorganisationen och den som är kopplat det politiska organet, landstinget. De båda binds samman av våra aktiva medlemmar.

DISTRIKSORGANISATIONEN

Årsmötet och distriktsstämman - högsta beslutande organet

Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet är en gång om året, vanligen i mars månad under en dag på helgen. Där behandlas olika förslag rörande organisationen såsom verksamhetsplan och budget samt val till bland annat styrelse, valberedning och revisor. Utöver det har vi distriktsstämma fyra gånger per år som ett komplement till årsmötet.

Styrelsen är ytterst ansvariga

Styrelsen är organisationens högsta beslutande organ mellan årsmötet och distriktsstämmorna. De är ytterst ansvariga för att leda och utveckla lokalavdelningen och säkerställa att årsmötet och distriktsstämmans beslut genomförs. De utser en kanslichef som ansvarar kansliet och personalen. Styrelsen är som arbetsgivare även ansvarig för att ge personalen en god arbetsmiljö.

Medlemskansliet genomför och utvecklar

Kansliet består av en kanslichef samt ytterligare cirka 4-5 anställda. Kansliet ansvarar för den dagliga verksamheten, stöttar lokalavdelningarna och utvecklar organisationen i den riktning som årsmötet, distriktsstämman och styrelsen har beslutat.

Vi stöttar lokalavdelningarna i kommunerna

Lokalavdelningens syfte är att erbjuda en plattform för politiskt engagemang. Den lokala styrelsen och eventuella anställda stöttar medlemmar att utöva sitt engagemang. Som medlem kan du vara aktiv i organisationen på flera olika sätt. Du kan anpassa vad du gör utefter din egen livssituation och hur mycket tid du har att ge. Läs mer om hur du kan engagera dig här.

POLITISKA ORGANISATIONEN

I Sverige finns det tre politiska nivåer: kommunen, landstinget och riksdagen.

Riksdagen fattar beslut på nationell nivå och stiftar lagar. Landstinget är på regional nivå och fokuserar på frågor som rör hälsa- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Kommunen finns på den lokala nivån och har bland annat hand om förskolor, skolor, socialtjänst, äldreomsorg och mycket mer.

Som distrikt är vår starkaste koppling till landstinget och de politiska organen där.

Den politiska delen av vår organisation är kopplad till hur både landstinget. Våra politiker, som är medlemmar vi väljer, kan man säga är kopplingen, bron, mellan vår medlemsorganisation (distriktet) och landstinget. Det finns en samverkan.

På våra distriktsstämmor väljer vi representanter från partiet till olika politiska poster. Vilka och hur många poster vi har är något som förhandlas fram efter varje val och ändras därför när en ny mandatperiod börjar. De flesta av de posterna är uppdrag som en sköter på sin fritid men det finns ett fåtal som är heltidsuppdrag.

Exempel på uppdrag:

 • Landstingsfullmäktige
 • Nämnder
 • Styrelser
 • Övriga politiska uppdrag som exempelvis landstingsråd och gruppledare

HUR VÄLJER VI VÅRA POLITIKER?

Det är medlemmarna i partiet som kan väljas till olika politiska uppdrag.

De allra flesta av dessa väljs på lokalavdelningens medlemsmöten eller distriktsstämman, men vissa väljs i de allmänna valen vart fjärde år. Då har medlemmarna valt vilka kandidater som ska stå med på valsedlarna.

Väljs i allmänna val:

 • Kommunfullmäktige
 • Landstingsfullmäktige
 • Riksdagen

Väljs på distriksstämman:

 • Nämnder
 • Bolag och stiftelser
 • Övriga politiska uppdrag såsom landstingsråd och gruppledare