Kort om kriser

"Det grundläggande är att ingen människa ska lämnas ensam i en kris."

En kris är man sällan förberedd på och den kommer ofta hastigt. I en krissituation är det svårare än annars att handla rationellt samtidigt som behovet av rationellt handlande är större. Det är viktigt att frågorna diskuteras innan för att alla ska vara mer förberedda om kris skulle uppstå.

VAD ÄR EN KRIS?

Kris är en händelse där tidigare erfarenheter inte räcker till för att hantera den med betydande lidande som följd.

VAD ÄR TRAUMA?

Okontrollerbart intensiv skräck och rädsla. En okontrollerbar situation som innebär psykisk påfrestning.

POTENTIELLT TRAUMATISK HÄNDELSE

Personer som upplever samma händelse kan uppleva den på helt olika sätt och även reagera på helt olika sätt. Därför pratar man om att en händelse kan vara traumatisk men om det blir en traumatisk händelse beror på individen.

GEMENSAMT FÖR SVÅRA HÄNDELSER…

...är att grundläggande värden hotas.

 • Säkerhet
 • Integritet och värdighet
 • Förutsägbarhet
 • Tron på det goda i världen

Psykologisk första hjälpen bidrar till att återupprätta dessa.

Exempel på svåra händelser

 • Naturkatastrofer
 • Brott mot mänskligheten, väpnade konflikter
 • Tekniska olyckor och katastrofer
 • Skador och sjukdomar, hot mot den egna hälsan
 • Sexuell, fysisk eller emotionell misshandel och att bli övergiven
 • Bli vittne till att andra människor far illa
 • Förlust av förälder, barn, partner, nära vän eller annan viktig person
 • Förlust av ekonomiska eller materiella resurser
 • Andra förluster

VISSA ÄR MER UTSATTA

De som är beroende av någon annan är mer utsatt och händelsen blir då värre. Exempelvis barn som är beroende av sina föräldrar eller brukare som är beroende av en assistent.

ALLA REAKTIONER ÄR NORMALA

Människor reagerar på alla möjliga olika sätt i en kris och alla typer av reaktioner är normala, hur onormala och konstiga de än kan verka. Varje person reagerar på det sätt som hen behöver reagera i den situationen den befinner sig i. Detta är bland det viktigaste att själv komma ihåg och berätta för andra. Att alla reaktioner är normala - det är situationen som är onaturlig. Bara att veta detta kan bidra till lugn hos personen.

TVINGA INTE FOLK ATT PRATA - MEN LYSSNA OM DE VILL

Tidigare har man trott att det har varit viktigt att få folk att prata om sin upplevelse men detta har man nu kommit fram till kan vara direkt skadligt. Det är viktigt att inte tvinga folk att prata om sina upplevelser, känslor eller reaktioner men samtidigt finnas där och lyssna om/när de väl gör det.

SE - LYSSNA - LÄNKA

SE - och bekräfta den drabbade och den aktuella situationen.

LYSSNA - efter behov och bidra med stöd och information.

LÄNKA - till vidare stöd. Kontakta närstående, vänner och vid behov hänvisa vidare till hjälp.

VILKA SITUATIONER KAN BLI EN KRIS HOS ER?

Situationer som gör att avdelningar hamnar i kris kan uppstå både inom och utom organisationen och på nationell nivå eller lokal nivå. Någon som sker på riksnivå kan påverka lokalavdelningen och tvärtom.

Exempel på situationer som kan göra att avdelningen hamnar i kris:

 • Olyckor, brott, hastig sjukdom eller dödsfall på arrangemang
 • Person som är känd inom organisationen avlider
 • Förtroendevald som gör sig skyldig till brott. Förtroendevald har en särskild ställning och även mindre allvarliga brott kan leda till kris.
 • Aktiv medlem gör sig skyldig till ett allvarligt brott
 • Aktiv medlem agerar på ett sådant sätt att organisationens rykte skadas
 • Aktiv medlem råkar ut för olycka, brott, sjukdom, övergrepp eller avlider
 • Omfattande mediebevakning som gör att organisationen skadas
 • Konflikter mellan personer i samma grupper/avdelning
 • Personliga tragedier för en medlem (kan påverka organisationen/avdelningen och resten av medlemmarna)
 • Många andra situationer av mer eller mindre allvarligt slag.