Revisorerna

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete utifrån lagar, stadgar och andra styrdokument samt säkerställa att årsmötets beslut följs och genomförs. De kontrollerar även att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt.

Revisorerna och styrelsen har kontakt löpande under året exempelvis under styrelsemötena där revisorerna kan delta. Det underlättar för revisorernas arbete samtidigt som revisorerna kan ge råd och tips till styrelsen.

Den auktoriserade revisorn granskar framförallt föreningens ekonomi så att den sköts i enlighet med lagar och regler medan de förtroendevalda revisorerna har ett bredare fokus.

De förtroendevalda revisorerna och den auktoriserade revisorn skriver sedan en rapport, en revisionsberättelse, till årsmötet. I den rapporten ger dom sin rekommendation till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet av årsmötet eller inte.

Utöver en auktoriserad revisor finns två förtroendevalda revisorer. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. De väljs på ett år.

REVISORER 2017-2018

ANDERS ÖDMARK

Förtroendevald revisor


E-post: naodmark@gmail.com

INGER BEER

Förtroendevald revisor


E-post: inger.beer@gmail.com