นวัตกรรมและสื่อทคโนโลยี
บุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูศรีภา  สายซอ

ครูวริษฐา  รัตนพันธ์จักร์

ครูจิตสุภา  สารพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ครูอนัญญา คุณะเวคิน

ครูฐิติพร  มีเหลือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

ครูกมลวรรณ  พัวทวี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

ครูวิษณุรักษ์ ครองสุข

ครูญาณากร  โปธิปิก

ครูธัญญาเรศ  ทาสี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

ครูทัณฑิกา  วงศ์วาท

ครูจุฑามาศ  แอบแฝง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

ครูศุภชัย  ตาสาย

ครูปรีชามุ่งดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ครูมงคล  หาญกิจเจริญทรัพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูศิริวัฒน์  กันจะนะ