گزارشگر سیمای آزادی-روزجهانی کارگر-تجمع اعتراضی مقابل مجلس ارتجاع+ فیلم

اعتراضات روز جهانی کارگز.webm