سازمان مجاهدین خلق ایران

People's Mojahedin Organization of Iran

«قرار بود تضمین بیاورد، تحریم آورد»«قرار بود تضمین بیاورد، تحریم آورد»

از قطره تا دریا درسهایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران -قسمت اول