வணக்கம் மாணவர்களே!


நீங்கள் எந்தத் தொடக்கநிலையில் பயில்கிறீர்களோ, அந்த நிலையை 'click' செய்யுங்கள்.

உங்கள் தமிழாசிரியர்கள் உங்களுக்காகப் பல சுவாரசியமான நடவடிக்கைகளைத் தயாரித்துள்ளனர்!

அவற்றைச் செய்து மகிழுங்கள்! :)

நன்றி!

E-Learning

2 August 2018

Dear Parents,

Welcome to Xingnan Primary School's Tamil Language website. For today, please assist your children to click on tab that shows their class. Once they are in their teacher's personal online page, they may click on the page as instructed by their Tamil teacher to access their e-learning homework.

Thank you.