โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

泰國龍蓮中學

Mangkonkamalawatwitayalai School