วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30-11.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2

เมื่อวัน ที่ 27 มิถุนายน​2564 นายนายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมคณะ ในการตรวจราชการกรณีพิเศษประเด็น​การจัดการเรียน​การ​สอน​ในระหว่างการแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนา 2019 (Covid-19) ณ หอประชุม​สำนัก​งาน​เขตพื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​เขต ​2​ 

สื่อ Youtube ต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็

เมื่อวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสาร คาม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการรื้อถอนอาคารเรียน โรงเยนบ้านคึมบง อำเภอนาเชือกdrive.google.com/drive/folders/1BFuM0H2llaGP2o2yC4kWjBH84hNFntoe?usp=sharing ​ 

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

โทร 043-799-340 ต่อ 7079

admin : supanun_K@mkarea2.go.th