...ได้ใจคน ได้ผลงาน ประสานพลัง MKM2...

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

...การติดตามนักเรียนตกหล่นและออกกลางคันตามโครงการ
"โครงการพาน้องกลับห้องเรียน" สพป.มค.2
ดำเนินการ 100%...

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน

  1. โรงเรียนโสตศึกษา จ.ร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  2. รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา2565

  3. รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

  4. โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  5. รับสมัครนักรียนกรณีพิเศษ (โควตา) เพื่อศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  6. รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
22 ประกาศ ผลการคัดเลือก.pdf

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2564