กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ในนามผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้งานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center)  ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ "กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2" ตามกิจกรรรม ออมวันละบาท โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักเรียนในสังกัดที่ประสบอุบัติภัยและประสบเหตุเสียชีวิต


....ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้...


...ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ...

...การติดตามนักเรียนตกหล่นและออกกลางคันตามโครงการ
"โครงการพาน้องกลับห้องเรียน" สพป.มค.2
ดำเนินการ 100%...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน

สรุปการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2565 

22 ประกาศ ผลการคัดเลือก.pdf

      การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 

ข่าวกิจกรรม

ปี พ.ศ.  2564