ข่าวประชาสัมพันธ์เเละกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณการศึกษาที่ 5 

วิสัยทัศน์

   2. โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร สร้างศักยภาพของชุมชน พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียน

3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา สร้างกลไกลการเรียนรู้ ให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนและปรับปรุงกระบวนการนำนโยบายไปสู่ 4.การปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้ศักยภาพที่เข้มแข็งของชุมชนและการใช้ทรัพยากรการศึกษาให้เกิดประโยชน์