โรงเรียนภายในกลุ่มฯ ที่ 1

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม

โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น

โรงเรียนบ้านโคกแปะ

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

โรงเรียนบ้านจอกขวาง

โรงเรียนบ้านนาเลา

โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง

โรงเรียนบ้านโนนท่อน

โรงเรียนบ้านโสกยาง

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม

โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา

โรงเรียนบ้านหนองไฮ

โรงเรียนบ้านหัวงัว

โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม

ติดตามโรงเรียนในกลุ่มฯ ที่ 1