นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

นางสาวสวริณทร์ หอมดวง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริงานการเงิน

และสินทรัพย์