📚อนุสิทธิบัตร

📜 แสดงถึงการประดิษฐ์ เครื่องมือวัดแบบเข้มชีวัด

📜 แสดงถึงการประดิษฐ์ เครื่องเขย่าน้ำยากัดแผ่นปริ้นส์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

📜 แสดงถึงการประดิษฐ์ ชุดฝึกหม้อแปลงถอดประกอบได้


📚ผลงานวิจัย

✍️ เครื่องเขย่าน้ำยากัดแผ่นปริ้นต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

✍️ ชุดฝึกหม้อแปลงถอดประกอบได้

✍️ การควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์

✍️ กระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด

✍️ การพัฒนาวิธีการควบคุมภาพด้วยเครื่องมือตรวจสอบข้อบกพร่งในกระบวนการปั้ม

✍️ การลดของเสียด้วยคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ

✍️ การพัฒนาประสิทธิภาพควบคุมรายการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมประยุกต์

✍️ The Comparison of the Alternative Fuel Properties

✍️ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยแนวคิดแบบวิศวกรรมองค์ความรู้

✍️ การศึกษาปริมาตรการฉีดและแรงบิดโดยใช้ไบโอดีเซลที่ทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วในกรถยนต์คอนมอนเรล

✍️ กรณีศึกษาการลดอุณหภูมิในห้องโดยสารรถยนต์

✍️ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์

✍️ การศึกษาอัตราความสิ้นเปลืองและความคุ้มค่าในการใช้รถยนต์ CNG

✍️ คุณลักษณธทีพึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรี

✍️ การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสาหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ

✍️ การออกแบบตราสินค้าเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล

✍️ Interface State Density and Series Resistance of n-Type

✍️ Production of p-Type Sin-Type β-FeSi2 Heterojunctions Using Facing –Targets Direct-Current Sputtering and Evaluation of Their Resistance and Interface State Densityแหล่งสืบค้นออนไลน์

64/1 ถ.พระราม2 ซอย 100 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร: 0-2450-3695 แฟกซ์: 0-2450-3694