พัฒนาการที่ดี

สร้างได้จากการเล่น

ค่าลงทะเบียน 100 บาท / ท่าน

โครงการอบรม เรื่อง “พัฒนาการที่ดีสร้างได้จากการเล่น””

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง E4A-518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้พ่อแม่หลายคนเป็นกังวลกับพฤติกรรมของลูกเนื่องจากพ่อแม่มีเวลาในการดูแลลูกน้อยลง ต้องฝากลูกไว้กับ ปู่ย่า ตายาย พี่เลี้ยง หรือเทคโนโลยีทั้งจากโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ทำให้เด็กหลายๆคนเมื่อไปโรงเรียน คุณครูจะแจ้งว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ไม่สามารถเรียนหรือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้ เมื่อค้นหาสาเหตุจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีทำให้เด็กมีพัฒนาการไม่เหมาะสมตามวัย ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้เล็งเห็นปัญหาในด้านนี้ จึงจัดโครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาการที่ดีสร้างได้จากการเล่น ” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงลูก เพื่อปรับแนวความคิดพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้เป็นเด็กปกติ มีความเฉี่ยวฉลาด รู้จักรอคอยและให้เกรียติผู้อื่น และรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจลักษณะการกำหนดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางบวกในการเลี้ยงเด็กได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสังเกตและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กจากการเล่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจากการคัดกรองตรวจสุขภาพพัฒนาการเด็กสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


กำหนดการ การที่ดีสร้างได้จากการเล่น.pdf

วิธีการชำระเงิน

---------------------

สามารถชำระเงินได้ดังนี้

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 100 บาท


สามารถโอนเงินผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การประชุมวิชาการ)

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-041-3-654

สถานที่จัดงาน