เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

แผนพัฒนาอุดมศึกษา

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (2560 - 2574)

จัดทาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (2560 - 2574)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ 2 (2551-2565)

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2559)

อุดมศึกษาทบทวนภารกิจ (2557 - 2559)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สรุปสาระสำคัญ 3 ปี แผนพัฒนา ฉบับที่ 11