วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงภายในปี 2564

พันธกิจ

  1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปี
  2. บริหารจัดการงบประมาณประจำปี
  3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  4. พัฒนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย