333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100

- ฝ่ายจัดการทั่วไป 0-5391-6031

- ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 0-5391-6032, 0-5391-6048, 0-5391-6525

- ฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน 0-5391-6033

- ฝ่ายติดตามและสารสนเทศ 0-5391-6033, 6525, 6536