Carousel imageCarousel imageCarousel image

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

ตั้งอยู่ : อาคาร M-Square อาคาร E-park ชั้น 3 เลขที่ 333 ม.1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-916002

โทรสาร : 053-916028

อีเมล : Cooperative@mfu.ac.th