วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

“ภายในปี พ.ศ.2570 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน สถานศึกษาปลอดภัย บริหารแบบมีส่วนร่วม สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนพร้อมใช้วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21”


พันธกิจโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

     1. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีความสำนึกในการเป็นชาติไทย และอนุรักษ์ประเพณีศิลปะภูมิปัญญาไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็น

5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


เป้าประสงค์(Goal)

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี ความสำนึกในการเป็นชาติไทย อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Lerning /STEM/Coding และการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ครูนำสื่อ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

6. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย

7. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของสังคมและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21ให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นฐานสมรรถนะและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังความสำนึกในการเป็นชาติไทย พลเมืองที่ดี สุขภาวะที่ดี อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาไทย และการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง ให้ได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและส่งเสริมการศึกษาต่อ ทักษะอาชีพและการมีงานทำ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายมีคุณภาพตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการบริหารจัดการและแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพพร้อมดูแลความปลอดภัยผู้เรียนในทุกด้าน