ผู้บริหารโรงเรียน

นางพลอยไพลิน  สว่างพล

ผูัอำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

นางศันสนีย์  สำรวมรัมย์

รองผูัอำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษเลขที่ตำแหน่ง 16160รัับราชการ 22/08/2545  การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท วิชาเอก ค.บ. ภาษาอังกฤษ  เบอร์ติดต่อ  087-2546381อีเมลล์   tassanee6381@gmail.com