ประวัติและความเป็นมา

มื่อปี พ.ศ.2500 ได้มีคณะบุคคลประกอบด้วยข้าราชการ กรรมการยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์และพ่อค้า ได้ร่วมกันแก้ปัญหาวัยรุ่นและส่งเสริมศีลธรรมโดยตั้งเป็นคณะออกไปเยี่ยมเยือนอบรมและเทศนาแก่ประชาชนตามวัดต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ ในระหว่างนี้ได้พบกับเด็กที่เรียนจบชั้น ป.4 ที่เรียนดี แต่ไม่มีโอกาสเรียนต่อเพราะพ่อแม่ยากจน คณะบุคคลดังกล่าวจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะหาทางช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ได้เรียนสูงยิ่งขึ้น จึงตกลงเริ่มดำเนินการหาทุนเพื่อก่อตั้งโรงเรียนช่วยเหลือเด็ก จากนั้นจึงได้ทำหนังสือเสนอต่อทางราชการเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน

การเปิดโรงเรียนเมตตาศึกษาจึงอาศัยอาคารพุทธสถานเป็นสถานที่ประกอบพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2502 ตรงกับวันวิสาขบูชา หลังจากประกอบพิธีเปิดแล้วได้อาศัยศาลามุงสังกะสีหลังเล็ก ๆ ซึ่งเป็นห้องสมุดเก่าของพุทธสถานเป็นที่เรียน ในปีแรกนี้รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยม 1 (เทียบเท่า ป.5 ในปัจจุบัน) จำนวน 35 คน คัดเลือกเด็กจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในจำนวนนี้ได้ให้เข้าอยู่ในหอพักของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในวัดเจดีย์หลวงจำนวน 25 คน โดยให้อยู่ในความปกครองของพระวินัยโกศล (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) อีก 10 คนเป็นนักเรียนไปกลับ นักเรียนทั้งหมดเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น

พ.ศ. 2503 โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยม 1 อีก 1 ห้อง จำนวน 35 คน และได้ย้ายอาคารเรียนมาเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมวัดเจดีย์หลวง คุณนายกิมเฮียง บำรุงนวกรณ์ ได้แสดงความจำนงจะบริจาคทรัพย์จำนวนไม่เกิน 2 แสนบาท เพื่อสร้างอาคารให้โรงเรียน และขอเจ้งความประสงค์ว่าจะขอสร้างอาคารในวัดเจดีย์หลวงในส่วนที่ติดกับถนนใหญ่ จึงตกลงสร้างอาคารขึ้นตรงที่ตั้งของพระวิหารวัดสุกขมิ้น (มุมตะวันออกเฉียงใต้ของวัดเจดีย์หลวง) ระหว่างก่อสร้างคุณนายกิมเฮียงได้ถึงแก่กรรม ญาติของท่านได้ดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จในปี 2504 ให้ชื่อว่า “ตึกบำรุงนวกรณ์” ทำพิธีเปิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2504

พ.ศ.2516 ทางมูลนิธิได้รับทุนจากองค์การ NOVIB แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารห้องประชุม-ห้องสมุด-ห้องวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2518 เมื่อสร้างเสร็จแล้วตั้งชื่อตึกว่า “ตึกวินยาภรณ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชวินยาภรณ์ (หลวงปู่จันท์ กุสโล) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิและทำงานเกี่ยวกับการให้การศึกษาของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมาตลอด สมเด็จพระสังฆราชฯได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2519

ในปี 2527 ได้มีงานฉลองครบรอบ 25 ปีของโรงเรียน เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2527 และทางคณะกรรมการมูลนิธิ ศิษยานุศิษย์ได้ถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันทำบุญประจำปีของโรงเรียนเสมอมา เพราะวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ ผู้มีพระคุณสูงสุดของโรงเรียน

ในปี 2532 ทางโรงเรียนได้รับทุนจากนายมูนิโอะ ยามาโมโต้ คหบดีชาวญี่ปุ่น จำนวน 1.25 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคาร “ยามาโมโต้” เป็นอาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด 6x32 เมตร เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนอเนกประสงค์ มีห้องพักครู ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องพักของหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ด้วย อาคารนี้ได้สร้างเสร็จในปี 2534 และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2534 และในปี 2540 ได้ปรับใต้ถุนโล่งให้เป็นห้องเรียน 2 ห้องเรียน

ปี 2534 โรงเรียนได้โอนกิจการให้เป็นของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือหลายหน่วยนั่นคือ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มูลนิธิเมตตาศึกษา ชมรมศิษย์เก่า และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)

ปี 2535 สโมสรไลอ้อนส์มิตาคะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียน เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ให้ชื่อว่า อาคารจันทร์ กุสโล อาคารหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการชมรมศิษย์เก่า และห้องเรียนของมูลนิธิเมตตายามาโมโต้

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้เริ่มสร้างห้องคอมพิวเตอร์และเปิดสอนสำหรับนักเรียน

ปี 2542 ได้ต่อเติมอาคารเรียนจันทร์ กุสโล ให้เป็นอาคาร 2 ชั้น

ปี 2543 ได้รับการอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา(Sound Lab) ซึ่งได้ใช้ชั้นบนของอาคารยามาโมโต้ ขณะเดียวกันก็ได้รับการอุดหนุนสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด 8 ห้องเรียน แบบ 216 ล สร้างเสร็จในปี 2544 และทำพิธีเปิดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2544

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจำนวน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี และกระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงเป็นประธาน และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโรงเรียนเมตตาศึกษาเข้าเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ นำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์และศิษยานุศิษย์เป็นล้นพ้น

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงเป็นรุ่นแรกของโรงเรียน จำนวน 38 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน 1,737,937 บาท จากวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยามาโมโต้ ซึ่งทรุดโทรมไปตามสภาพ และให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

ปัจจุบันโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 โทรศัพท์/โทรสาร 053 272 032

เว็บไซด์โรงเรียน http://www.metta.ac.th/ อีเมล์ : info.mettasuksa@gmail.com

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มส่งเสริมโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน