เปิดเรียน :: ภาคเรียนที่ 1/2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย สพฐ.

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP)