Mentaalwijs.be

omdat investeren in geestelijke gezondheidszorg … opbrengt voor ons welzijn en voor onze economie.

ne fr

contact@mentaalwijs.be - 0470 044130

'Gezonde levensjaren gaan vooral verloren aan mentale aandoeningen en middelengebruik' schrijft EOS Wetenschap naar aanleiding van een veelomvattende studie van Sciensano.

Op naar een Werelddag van de Geestelijke Gezondheid, maandag 10 oktober 2022, die - althans in België - een wereld van verschil zal maken !

Na twintig jaar wet op de patiëntenrechten nog steeds geen gelijke rechten voor patiënten met een mentale kwetsbaarheid. Wij bereiden ter zake een nieuwe open brief voor aan de overheid voor de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid 10 oktober.

  • achtergrond en motivering - van ontgoocheling naar collectieve actie

  • de klad open brief - lees en onderteken hier

VVKP ontbloot de kroon
De Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen heeft op haar website een email van Mentaalwijs aan minister Frank Vandenbroucke gepubliceerd. Dit toont aan hoeveel belang de sector van de geestelijke gezondheid geeft aan de argumenten die Mentaalwijs aandraagt - grondwettelijke, gezondheidseconomische en psychosociale - om tot een performante GGZ te komen.

We vragen aan de Leden van de Kamercommissie Gezondheid om de discussie over een eventuele vaccinatieverplichting te kaderen binnen een krachtdadig en pro-actief coronabeleid dat prioritair streeft naar mentale gezondheid, en eerst en vooral van de jongere generaties.
A vaccine mandate to protect and further our mental health: lessons from around the world.

Mentaalwijs vraagt een kordaat, eenduidig en vasthoudend coronabeleid om zo de rampzalige impact op ons welzijn alsnog te beperken. Alsjeblief, verander het geweer van schouder.

In aanloop naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid richten we ons samen met de Staten Generaal van de Geestelijke Gezondheid tot de acht Ministers van Gezondheid: hoever staat u met het uittekenen van een concreet groeipad voor de geestelijke gezondheidszorg ?

Minister Vandenbroucke bevestigt in de Kamercommissie Gezondheid nog eens dat de huidige regering van GGZ een prioriteit maakt om zo een grote achterstand in te halen.

Open Brief van Mentaalwijs aan Minister Vandenbroucke ter gelegenheid van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid: dank om van geestelijke gezondheidszorg een prioriteit te maken:

  • terugbetaling psychologische zorg

  • meer mobiele teams

  • gelijkwaardigheid van geestelijke en somatische gezondheidszorg

  • ...

We hebben vandaag een email gestuurd aan Minister De Block met de vraag welk gevolg ze heeft gegeven aan

· de resolutie voor een meer laagdrempelige psychologische zorg en die een verdubbeling van de investering in de Belgische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vooropstelt;

· het amendement voor een noodbudget van 67 miljoen voor de GGZ als antwoord op de COVID-19 crisis die ernstig, negatieve gevolgen heeft voor de mentale gezondheid en het welzijn van alle Belgen.

We vragen haar ook om ons te laten weten welke acties ze zal ondernemen in de komende dagen en weken gezien de overweldigende steun hiervoor binnen de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Met het oog op de hoogdringende nood om de GGZ op te schalen en in het bijzonder de eerstelijns psychologische zorg, vraagt en bekomt Mentaalwijs op vrijdag 17 juli een overleg met het RIZIV gebaseerd op een niets aan de verbeelding overlatende discussietekst.

Begin juli wordt dan de parlementaire resolutie goedgekeurd in de Kamer met een overweldigende meerderheid, met de eis om de investeringen in de geestelijke gezondheidszorg op termijn minstens te verdubbelen en de financiering van psychologische zorg laagdrempelig te maken en voor iedereen toegankelijk.

Eind juni beslist de voltallige Kamer om alvast bij hoogdringendheid 67 miljoen extra vrij te maken om zo een begin te maken met de investering in de eerstelijns psychologische zorg op te schalen tot het niveau van onze buurlanden, op jaarbasis bijna 250 miljoen.

Op vraag van Mentaalwijs houdt de Kamercommissie Gezondheid in mei en juni vier hoorzittingen over de toekomst van de geestelijke gezondheid in België. Ook de door Mentaalwijs in de voorbije zomer voorgestelde parlementaire resolutie voor een gelijkwaardige behandeling van geestelijke en somatische gezondheidszorg wordt in een vijfde sessie uitgebreid behandelt en uiteindelijk unaniem goedgekeurd met één onthouding.

Een concreet Groeipad

meer onderzoek en monitoring, zorgcontinuiteit, GGZ in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus, en een nationale conferentie voor het einde van het jaar

Groeipad.GGZ.2025!

Bundeling van Krachten:

de Staten Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg en MentaalWijs.be roepen samen de Belgische overheden op om meer te investeren in Geestelijke Gezondheidszorg op basis van wetenschappelijke en economische argumenten.

Het Voorstel van Resolutie van Mentaalwijs om psychologische hulp algemeen beschikbaar te maken vindt brede steun bij de Vlaamse en Franstalige politieke partijen.

Mentaalwijs.be is een breed gedragen initiatief om meer aandacht te vragen voor een performante geestelijke gezondheidszorg waarin adequaat geïnvesteerd wordt.

Het onderliggende onderzoeksrapport "het niet terugbetalen van de prestaties van psychologen en andere dure vergissingen in de Belgische geestelijke gezondheidszorg" vindt U hier.

Aankondiging van de Staten Generaal van de ggz in Antwerpen op donderdag 14 maart.

Met een open brief richten we ons aan vertegenwoordigers van de Belgische politieke partijen en overheden om hen zo te motiveren om adequaat te investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Deze open brief is momenteel in klad versie; niet alle vermelde organisaties hebben reeds formeel beslist om de open brief mee te ondertekenen.

We vragen u om deze brief mee te ondertekenen door een bevestigings-email te sturen aan peter.kraewinkels@mentaalwijs.be.

Deze open brief werd aan vertegenwoordigers van de Belgische politieke partijen en overheden overhandigd op 8 maart 2019 ter gelegenheid van het event "Therapiewinst".

U kan tot het einde van de maand februari registreren voor dit event aan de KULeuven.

We nodigen iedereen en alle organisaties die begaan zijn met de verbetering van de Belgische geestelijke gezondheidszorg uit om de open brief mee te ondertekenen door ons een email te sturen alvorens de brief formeel zal overhandigd worden en breed gepubliceerd in de media.

Meer inzetten op preventie en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen zou Belgen gelukkiger maken zegt geluksprofessor Lieven Annemans van de UGent.

Hier vindt u de resultaten van het geluksonderzoek bij de Belgen.