PLC Mellervangskolen

PLC’s opgave

PLC’s vigtigste opgave er at fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag med en evidens- og forskningsbaseret tilgang og dermed nå skolereformens tre overordnede mål;

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.


PLC-teamet og skolens ledelse har desuden en aktiv rolle i at omsætte den fælles vision Noget at have det i, så vi når målene;

 1. Alle skal se, de bliver dygtigere hver dag
 2. Alle har mod til at deltage i verden
 3. Alle har en ven
 4. Undervisningen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
 5. Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion


PLC skal tænkes som en fleksibel funktion, der er synlig både digitalt og fysisk flere steder på skolen. (uddrag fra PLC guiden for Aalborg Kommunes skolevæsen)


På mellervangskolen betyder det, at vi både ser PLC som en ressource og som et fysisk sted.

PLC som ressource

Medarbejderne under PLC har en aktiv rolle i forhold til at være med til at udvikle Mellervangskolens profil indefor innovation, kreativitet og entreprenørskab.

Samtidig skal PLC medarbejderne medvirker til at fremme elevernes læring og trivsel ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne. Herunder skal de understøtter det pædagogiske personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med særlig fokus på:

 • Aktuelle indsatsområder på skolen
 • Aktuelle indsatser i kommunen, f.eks. visionen
 • Digitale medier
 • Pædagogisk praksis og læring
 • Samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel.
 • Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering.

PLC medarbejderne giver sparring og vejledning til både elever og det pædagogiske personale. Derudover formidler PLC medarbejderne kulturtilbud til børn og unge med udgangspunkt i deres eget kompetencefelt.

PLC medarbejderne er med til at udvikle en læringskultur på ledelses- og medarbejderniveau, bla. gennem workshops, kurser mm. Vi ønsker at Mellervangskolen skal være en vidensproducerende skole, heri er PLC medarbejderne centrale aktører.


PLC som et sted

PLC som et sted defineres ikke kun som det lokale vi i daglig tale kalder biblioteket. PLC som et sted skal være flere rum som danner rammer om multimodale læringsaktiviteter. Læringszoner hvor eleverne kan udfordres på nysgerrighed, eksperimenterende læring, fordybelse, interesser og viden.

PLC som et sted skal inspirere både elever og pædagogisk personale og det skal være både fysisk, digital og virtuel. Det kan for eksempel foregå gennem en webside, en app, en bog, en udstilling eller andre læringsmotiverende tiltag.