MEDIOT PARTNERSHIP

SMART PULZ

เครื่องวัดชีพจร Smart Pulz ผลิตโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิออท ซึ่งเป็น startup ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ได้ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ (ISO 13485:2016)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมดิออท ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริจาค SMART PULZ เพื่อลดการติดเชื้อ COVID-19 ในบุคลากรทางการแพทย์

ท่านสามารถติดตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ที่นี่:

รายชื่อโรงพยาบาล

1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี 2. โรงพยาบาลตํารวจ กรุงเทพๆ

3. ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก มหิดล นครปฐม 4. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

5. โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 6. วชิระภูเก็ต ภเูก็ต

7. โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่/สวนดอก เชียงใหม่ 8. โรงพยาบาล ม.บรูพา ชลบุรี

9. โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา 10. โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม

11. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร ปราจีนบุรี 12. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อุดรธานี

13.โรงพยาบาลระยอง ระยอง 14. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบรุี

15. โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ยะลา 16. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

17. โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี 18. โรงพยาบาลสตูล สตูล

19. โรงพยาบาลนราธิวาส นราธิวาส 20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว

21. โรงพยาบาลสระบรุี สระบุรี 22. โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

23 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 24. โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหล้าสมุทรสงคราม

25. โรงพยาบาลราชบุรีราชบุรี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

CONTACT US

38/92 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กทม. 10170