1.ครุภัณฑ์การแพทย์

2.ครุภัณฑ์สำนักงาน

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

7.ครุภัณฑ์กีฬา

8.กล้องจุลทรรศน์

9.ก่อสร้างลานกีฬา

10.เครื่องปั๊มน้ำ

11.รายการหุ่น