Valgkomiteens oppgaver og mandat

Valgkomiteens oppgaver er definert slik i vedtektene §12:

  • 12.1. Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Tre av komiteens faste medlemmer og to av varamedlemmene velges for to år av gangen. Det skal etterstrebes geografisk representasjon, og Grønn Ungdom skal være representert i komiteen.
  • 12.2. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomiteer de årene dette er aktuelt. Valgkomiteen kan innstille på flere kandidater enn det finnes verv, dersom dette synes hensiktsmessig. Valgkomiteens forslag skal være ferdig fem uker før landsmøtets start.

Retningslinjer for nasjonal valgkomité for Miljøpartiet De Grønne (Vedtatt av Landsstyret mars 2016)

Frister for valgkomitéen

Innen 1. juli valgkomiteen er valgt av landsmøtet i april/mai og skal ha sitt første konstituerende møte før 1. juli. På dette møtet diskuterer valgkomiteen forståelse av egen rolle/mandat, fremdriftsplan og ansvarsfordeling.

1. desember frist for medlemmer av sentralstyret om de ønsker gjenvalg på påfølgende landsmøte. Valgkomiteen bør ha gjennomført intervjuer med alle sentralstyremedlemmene.

31. desember: Frist for medlemmer av andre organer til å melde fra om de ønsker gjenvalg, dvs. kontrollkomiteen, Grønt Kvinnenettverk og internasjonalt utvalg. Frist for organisasjonen til å komme med innspill til kandidater.

15. Januar: Valgkomiteen sender ut en liste med alle foreslåtte navn til verv, og fylkesstyrene oppfordres til å diskutere dette i sine fylkesstyrer og melde tilbake til valgkomiteen.

2 måneder før landsmøtet: Valgkomiteen avgir innstilling på ny ledelse, dvs. enten talsperson eller partisekretær dersom disse er på valg.

5 uker før landsmøtet valgkomiteen avgir endelig innstilling til sentralstyre, kontrollkomiteen, Grønt Kvinnenettverks styre, internasjonalt utvalg og programkomiteen i de årene dette er relevant (2 år før stortingsvalg).

Etter landsmøtet : Lederen for gammel valgkomité (dersom denne ikke er gjenvalgt) skriver en rapport for å oppsummere og evaluere valgkomiteens arbeid, og overleverer denne til ny valgkomitéleder og til sekretariatet. Ny og gammel leder har overlappingsmøte for å sikre kontinuitet og dele erfaringer.

Innhenting og vektlegging av innspill fra organisasjonen:

Valgkomiteens innstilling skal gjenspeile innspill som er kommet fra organisasjonen, og bør bare avvike fra dette dersom det finnes svært gode grunner til det. En slik grunn kan være at valgkomiteen sitter på mer informasjon om kandidatene enn det tillitsvalgte som spiller inn vedkommende gjør, og som taler i mot at de velges.

For å sikre en bred forankring i partiorganisasjonen, anbefales det at valgkomiteen gjør følgende i samarbeid med sekretariatet:

  1. Valgkomiteen oppfordrer fylkeslederne spesielt til å diskutere sammensetning av nytt sentralstyre og andre organer i fylkesstyrene sine, og om å innhente innspill fra lokallagene sine i denne prosessen. Den samme oppfordringen rettes til arbeidsutvalget i Grønn Ungdom, Grønne Studenter og Grønt Kvinnenettverk.
  2. Valgkomiteen skal sende ut informasjon om frister og hvordan man kan komme med innspill i nyhetsbrevet som går ut til alle tillitsvalgte, og det skal publiseres en sak på mdg.no innen samme frist.

Valgkomiteen skal vektlegge innspill fra fylkesstyrene i større grad enn innspill fra lokallagene. Fylkesstyret bør forsøke å samkjøre innspill fra lokallagene slik at deres innspill i størst mulig grad gjenspeiler disse. Innspill fra enkeltmedlemmer vektlegges i mindre grad enn fra partiets organer. Innspill fra sittende medlemmer i det aktuelle organet skal tas hensyn til, spesielt med tanke på hvilken kompetanse og egenskaper organet har behov for.

Det er viktig å understreke at valgkomiteens innstilling skal være et helhetlig forslag som baserer seg på i) kandidatenes personlige egnethet ii) Politisk bredde iii) geografisk spredning og IV) aldersspredning. Geografisk spredning er et mål i seg selv, men det må veies opp mot hensynet til i) og ii).

Særskilt om valg medlemmer til arbeidsutvalget (talspersoner og partisekretær)

Det er spesielt viktig å ha en grundig prosess på valg av partiets øverste ledelse, ettersom det er avgjørende at disse har egenskapene og kvalifikasjonene som er nødvendig og kan samarbeide godt som et team. Særlig gjelder dette talspersonene som i henhold til vedtektene er likestilt og må fordele oppgaver seg imellom. Valgkomiteen skal gjennomføre følgende tiltak i valg av talspersoner og partisekretær:

  1. Det skal gjennomføres intervjuer med hele valgkomiteen til stede av de aktuelle kandidatene til disse vervene, og det må settes av god tid til intervjuene.
  2. Det skal innhentes referanser fra tidligere arbeidsgivere og gjennomføres en bakgrunssjekk av kandidatene av valgkomiteen.
  3. Kandidatene som blir innstilt må underskrive på en erklæring om at de er lojale mot partiets politiske politikk og verdigrunnlag, etiske retningslinjer og har vært åpen om forhold som valgkomiteen bør være kjent med.