Styret grønt kvinnenettverk

Ønsker du å komme i kontakt med styret i Grønt Kvinnenettverk? Send en e-post til gk@mdg.no

Schmedling, Stine-Marie

Leder, LS.rep

stine.marie@gmail.com

+74 47 600 612

Nistad, Anette

1.nestleder/1.vara LS

nanetteni@gmail.com

+4790500432

Moreen, Emily

2.nestleder/2.vara LS

emily.m.aanes@gmail.com

+4795462147

Julsen, Ida

Sekretær

idajulsen@hotmail.com

+4741182011

Aspheim, Kjersti

Kasserer

kjersti.aspheim@gmail.com

+4792244322

Ferangen, Hanne

hanne.feragen@mail.com

+4741061464

Lindland, Elisabeth

4515melind@gmail.com

+4791520715

Nabben, Ragnhild

ragnhild.nabben@gmail.com

+4791157160

Schei, Nikki

nikki.schei@mdg.no

+4793268966

Simonsen, Birte

birte.simonsen@mdg.no

+4791854474

Sunde, Anna Louise

anna.louise.sunde@gmail.com

+4798138444

Aminian, Parshang

parsha87@hotmail.com

+4794439780

Stine-Marie Schmedling (leiar)

Stine-Marie Schmedling er 33 år gamal, gift og har to barn. Ho har mastergrad i samfunnsvitskap og arbeiar som brukarstøtte for administrativt system. Stine-Marie har tidlegare vore talsperson for MDG Vestfold og landsstyrerepresentant sidan 2015, og sit i demokratiutvalet i MDG. Ho har vore medlem av partiet sidan 2012. Stine-Marie er oppteken av menneskehandsamingsspørsmål og av ein inkluderande og likestilande språkbruk. Komitéen meiner Stine-Marie har dei eigenskapane som trengs for å arbeide med å styrke GK som fagråd og skuleringsplattform, og å bidra til å synleggjere og styrke GK innad i partiet.

Anette Nistad (1. nestleiar)

Anette ønsker å bidra til å skape ein rettferdig og demokratisk organisasjon, og setje dagsorden med viktige saker. Ho meiner kunnskapen kring likestilling bør styrkast både innad i partiet og i samfunnet, og ønsker å styrke Grønt Kvinnenettverk som eit fagråd innan likestillingsarbeid som kan bidra med kompetanse i relevante saker. Ho vil styrke GK som ein skuleringsplattform som skal rekruttere kvinner og gje dei reiskapar til å vere aktive og halde ut i politikken, og ho er særskilt oppteken av rettstryggleik, likeverd og inkludering. Ho har vore med i GK i førre periode, og vil bidra med kontinuitet i gruppa. Ho har også vorte utpeika av tidlegare leiar som ein som er godt eigna i ei leiarrolle og som ein bør ha med i vidare arbeid i og med GK.

Emily Moren Aanes (2. nestleiar)

Emily er 26 år og bur på Nakkerud ved Tyrifjorden i Buskerud. Ho har tidlegare vore lokallagsleiar i Nordre Aker MDG og vore medlem av evalueringsutvalet under byrådsetableringa i Oslo. Ho har ein mastergrad i psykologi, har vore tilsett i Oslo Renovasjon, og er no under utdanning til lærar. Emily er oppteken av å sjå det store biletet i klima- og miljøspørsmål, og av å få til strukturelle endringar for å nå det grøne samfunnet. Emily skildrar seg sjølv som veldig ærleg, modig og empatisk og som ei sterk stemme med klare meiningar. Ho er oppteken av å setje spørsmålsteikn ved etablerte røyndomar og andre sine påstander. Ho er oppteken av grøn likestillingspolitikk og meiner MDG bør utmerke seg som det beste likestillingspartiet, og brenn for styrking av kvinner sitt vern og er engasjert mot vald mot kvinner. Valkomitéen innstiller Emily som 2. nestleiar i GK. Emily vil bidra med ei sterk røyst i likestillingsspørsmål, og med stor organisasjonserfaring som vil styrke arbeidet med å etablere GK som ekspertorgan i likestillingssaker.

Medlemmar

Nikki Schei

Nikki Schei er i dag heiltidspolitikar i Bærum og fylkestingsmedlem i Akershus. Han har dei siste åra vore nestleiar i Grønt Kvinnenettverk og jobba mykje med politikk, utvikling og programforslag i GK. Han er sterkt engasjert i velferdsspørsmål knytta til kjønnsroller og i kampen mot seksualisert vald. Nikki meiner likeverd og likestilling på alle nivå burde vere den mest naturlege ting i verda og at ein må gjere det ein kan for å bidra til faktiske endringar. Nikki har lang erfaring frå arbeid i GK, og vil kunne bidra med kontinuitet og fungere som rådgjevar for nyare medlemmar i gruppa. Han har eit stort engasjement for likestilling og problematikk knytt til kjønsroller samstundes som han har solid bakgrunn frå utøvande politikk.

Elisabeth Lindland

Elisabeth er 44 år, er busett i Mandal, og arbeider som lærar på ungdomstrinnet. Ho sit i bystyret i Mandal og i styret i Vest-Agder MDG, der ho for tida fungerar som GK-kontakt og har arrangert samling for kvinnelege MDG-politikarar i fylket. Elisabeth er oppteken av rettferdig handel og av likestilling, og meiner kvinner er ei viktig velgargruppe for MDG som ein kan nå ut til ved å ha ein god likestillingspolitikk og å styrke kvinner i eige parti.Elisabeth er ei ny stemme som valkomitéen meiner vil høve godt i GK. Elisabeth har gode samarbeidsevner og erfaring frå tidlegare styrearbeid og arbeid inn mot GK, samstundes som ho er engasjert i å løfte fram rettferd og likeverd.

Ragnhild Nabben

Ragnhild er busett i Bergenshus. Ho har master i litteraturvitskap frå NTNU og studiar i utlandet, og har også studert filosofi og kjønnstudiar. Til dagleg jobbar ho som skribent og litteraturformidlar. Ho har vore medlem av Miljøpartiet Dei Grøne sidan 2014, og er styremedlem i Bergen MDG. Sidan 2016 har ho også vore medlem av Grønt Kvinnenettverk, var sentral i planlegginga av Likestillingskonferansen 2017.Ragnhild brenn for likestilling i samfunnet og partiet og ønsker å gjenopplive likestillingsdebatten basert på ny kunnskap. Ragnhild vil bidra med eit sterkt engasjement og fagkunnskap kring dei spørsmåla GK arbeider med. Ragnhild bidreg med kontinuitet frå tidlegare GK og med organisasjonserfaring frå andre partiledd.

Birte Simonsen 69 år, Sentralstyrets representant.

Birte er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og avslutter våren 2016 to perioder som dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder. Hun har en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt 5 bøker på samvittigheten, og har vært leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning. Hun har 27 års fartstid i partiet, og var med på å stifte Norges viktigste parti. Hun var gjennom flere år partiets internasjonale kontakt og deltok på vegne av MDG på stiftelsen av the European Green Party (EGP) i Roma i 2004. Simonsen har særdeles god kjennskap til politikken vår etter flere år med tillitsverv og programarbeid, og som folkevalgt i flere perioder i Kristiansand kommunestyre. Er nå i sin andre periode i fylkestinget, og er førstekandidat til Stortingsvalget. Hun har meget god kjennskap til MDGs organisasjon og gode strategiske egenskaper. Birte har erfaring i å ta vanskelige beslutninger i arbeid og politikk og innehar kunnskap om organisasjonsutvikling. Hun har meget god politisk innsikt innenfor skole, barnehage, høyere utdanning, bymiljø og spesifikt forvaltning, siden hun har to perioder i kommunens kontrollutvalg.

Hanne Feragen

Hanne Feragen har leia MDG Røros sia valet i 2013. Ho har hatt verv i fylkesstyret i Sør-Trøndelag sia 2015 og ivaretar i dag rolla som sekretær og nettansvarleg. Ho har deltatt jamnt som observatør i landsstyret. Hanne har bakgrunn som grafisk designar og har mellom anna drevet med digitaliserings- og struktureringsarbeid. Valkomitéen trur Hanne Feragen vil bidra både ved å stille uredde spørsmål og ved å ha kapasitet for å etablere struktur og gode rutinar.

Varamedlemmar

Parshang Aminian

Parshang Amininan har vore aktiv i MDG på Lillehammer dei siste fire åra. Der har ho ivaretatt rolla som første vara til kommunestyret, styremedlem i fylkesstyret, og har vore talsperson i lokallaget i to år. Ho satt som første vara til grønt kvinnenettverk også i foregående periode og er godt motivert for å videreføre dette i kommende år, etter å ha gått ut av lokale tillitsverv. Parshang ønsker spesielt å bidra på felt som likestillings- og minoritetspolitikk, og videreføre det hun har bidratt med opp i mot arbeidet med kvinnepolitikk i dei europeiske grøne.

Kjersti Aspheim

Kjersti Aspheim er busett i Oslo, og var leiar i Østensjø MDG ved førre valkamp. Ho er styreleiar i Mental Helse Østensjø og medlem av forstanderskapet i Cultura bank. Kjersti er interessert i økologisk feminisme og har studert kvinnehistorie, og er aktiv i Global Greens sitt kvinnenettverk. Kjersti ynskjer å auke kunnskapsnivået om feminisme blant kvinnene i partiet og å ruste kvinner for kontakt med media. Ho er utdanna innanfor økonomi og arbeid- og organisasjonspsykologi, og har erfaring frå jobb og frivillig arbeid i Røde Kors og Redd Barna.

Ida Julsen

Ida er 42 år, bosatt i Fredrikstad. Hun er kunstner, og kombinerer dette med kontorjobb og politisk engasjement. Ida har vært MDG-medlem siden 2013, sitter i bystyret i Fredrikstad, har vært lokallagsleder i Fredrikstad MDG, og sittet i fylkesstyret i Østfold MDG. Hun har mye organisatorisk erfaring, bl.a fra styret i FIVH i Oslo og studentstyret på Kunsthøyskolen. Hun kaller seg selv et «strukturmenneske» som liker at de store linjene og ansvarsforhold er godt forankret. Hun er også et teammenneske som liker å skape ting i et fellesskap.

I tillegg til kunstpolitikk og kunstneres kår er Ida opptatt av integreringspolitikk.

Hun har et glødende engasjement, erfaring fra tidligere styrearbeid og har tanker om hvordan GK kan bli mer effektive i å fremme saker til behandling og vedtak i styrer og utvalg.