Skjema for forslag og innlegg

Innsending av forslag

Fristen for å melde inn resolusjonsforslag til Landsmøtet gikk ut 04. april.

Fristen for å fremme endringsforslag til vedtektene gikk ut 29.mars.


Disse sakene skal behandles på årets landsmøte:

 • Konstituering og møteregler
 • Årsmeldinger
 • Regnskap og budsjett
 • Valgløfter
 • Resolusjoner
 • Vedtekter
 • Valg

Sentralstyret har vedtatt at landsmøtet skal behandle tre øvrige resolusjoner. Hvilke innkomne resolusjoner som skal behandles skal voteres over digitalt av delegatene i forkant av landsmøtet.

Landsstyret nedsetter en forberedende redaksjonskomité som innstiller på hvilke øvrige resolusjoner som kan behandles.

Resolusjonene skal vektlegges etter følgende kriterier:

 • Resolusjonen er blitt formelt behandlet av et eller flere partiledd.
 • Resolusjonen omhandler en sak av prinsipiell art.
 • Resolusjonen dekker et behov for å avklare eller utdype MDGs politikk på et område.
 • Resolusjonen skal være faglig fundert.
 • Resolusjonen følger følgende formkrav:

a. saksframlegg om hvorfor resolusjonen bør behandles i partiet, drøfting knyttet til aktuelle problemstillinger ved saken og punkter til diskusjon.

b. selve resolusjonsteksten inneholder bakgrunn for resolusjonen, samt meningsbærende kulepunkter. Det er kulepunktene som realitetsbehandles på landsmøtet.