มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา


เปิดรับสมัครนิสิต = ระดับปริญญาตรี 

เปิดรับสมัครนักศึกษา = ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร

รอบที่ ๑ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มี.ค. 2566 

(สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

รอบที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - 30 พ.ค. 2566 

(สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

รายละเอียดหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี การศึกษา)

                                             หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

                                   หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

หลักสูตรระยะสั้น  สำเร็จการศึกษาภายใน  1 ปี

แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566

แรกเข้าค่าเทอมที่ หนึ่งจ่าย 6,600      บาท

เทอมที่สอง   จ่าย   4,765      บาท


รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 11,360     บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้ตั้งแต่ประโยค 1-2 ขึ้นไป และจบนักธรรมชั้นเอก หรือ

2. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระอภิธรรมที่ได้รับการจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและจบนักธรรมเอกและสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ขึ้นไป หรือ

3. เป็นพระภิกษุผู้มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาต่างๆไม่น้อยกว่า 2 ปีและเป็นผู้จบนักธรรมเอกและสำเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ

4. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ

5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆเพราะความผิด ตามความประพฤติหรือวินัย

6. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นภาษาในการศึกษา

7. จะต้องไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด  แม้เข้าเรียนแล้วปรากฏว่าเสพสิ่งเสพติดจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนพ้นสภาพความเป็นนิสิตของมหาลัย

                                             หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป..)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)

Certificate, Program in Local Administration 

หลักสูตรระยะสั้น  สำเร็จการศึกษาภายใน  1 ปี

แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566

แรกเข้าค่าเทอมที่ หนึ่งจ่าย   5,000      บาท

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 300 บาท จำนวน 15 หน่วยกิต  4,500 

ค่าบำรุงกิจกรรม นักศึกษา 200

ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน นักศึกษา 300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เทอมที่สอง จ่าย   5,000      บาท

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 300 บาท จำนวน 15 หน่วยกิต  4,500 

ค่าบำรุงกิจกรรม นักศึกษา 200

ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน นักศึกษา 300

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 10,000     บาท

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ  

2. เป็น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  

3. เป็นกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ 

4.เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบหน่วยกิตทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. วิชาบังคับ       จำนวน        ๒๔  หน่วยกิต

ข. วิชาเลือก        จำนวน          ๖  หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน  ๒๔ หน่วยกิต

บท.๐๐๑      ภาวะผู้นำเชิงพุทธ                                                 ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๐๒      การปกครองท้องถิ่น                                               ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๐๓      การปกครองท้องที่                                                ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๐๔      การบริหารงานภาครัฐ                                            ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๐๕      การบริหารงานคลังท้องถิ่น                                       ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๐๖      กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น                           ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๐๗      จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น                              ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๐๘      การวางแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ       ๓ (๓-๐-๖)

กลุ่มวิชาเลือก จำนวน ๖ หน่วยกิต

บท.๐๐๙      พุทธวิธีการบริหาร                                                ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๑๐      พุทธวิธีส่งเสริมการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น                   ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๑๑      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                        ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๑๒      การจัดการวิสาหกิจชุมชน                                        ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๑๓      ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                 ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๑๔      การบริหารโครงการ                                               ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๑๕  โลกาภิวัตกับท้องถิ่น                                               ๓ (๓-๐-๖)

บท.๐๑๖  การศึกษาอิสระ                                                    ๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญาตรี

คณะพุทธศาสตร์ (4 ปี การศึกษา)

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระ-เณร)

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (พระ-เณร)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 4,800 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    3,260 บาท

รวม      8,060.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,240 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  2,810 บาท

รวม      6,050.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,960 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  3,260 บาท

รวม      7,220.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2569

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,740 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  3,360 บาท

รวม      7,100.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   28,430. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บุคคลทั่วไป)

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บุคคลทั่วไป)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 6,800 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    5,560 บาท

รวม      12,360.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,300 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  4,660 บาท

รวม      9,960.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,800 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  4,960 บาท

รวม      10,760.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2569

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,900 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  5,160 บาท

รวม      11,060.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   44,140. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

คณะครุศาสตร์ (4 ปี การศึกษา)

สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระ-เณร)

สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระ-เณร)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,400 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    3,550 บาท

รวม      8,950.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,300 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  4,660 บาท

รวม      7,290.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,840 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  3,500 บาท

รวม      7,340.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2569

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,540 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  5,350 บาท

รวม      8,890.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   32,470. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

สาขาวิชาสังคมศึกษา (บุคคลทั่วไป)

สาขาวิชาสังคมศึกษา (บุคคลทั่วไป)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 8,000 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    6,760 บาท

รวม      14,760.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 6,400 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  6,560 บาท

รวม      13,000.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,840 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  5,360 บาท

รวม      11,200.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2569

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,060 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  5,550 บาท

รวม      10,610.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   49,570. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

คณะสังคมศาสตร์ (3 ปี การศึกษา)

ภาคปกติ จันทร์-พุธ 3 วัน

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระ-เณร)

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระ-เณร) ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 4,950 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    3,260 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      11,210.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,390 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  2,960 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      9,350.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,740 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  3,260 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      10,000.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   30,560. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บุลคลทั่วไป)

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บุลคลทั่วไป)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 7,100 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    5,560 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      16,660.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,840 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  4,960 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      13,500.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,640 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  4,960 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      13,600.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   45,760. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พระ-เณร)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พระ-เณร)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 4,950 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    3,260 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      11,210.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,390 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  2,960 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      9,350.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 3,740 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  3,260 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      10,000.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   30,560. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บุลคลทั่วไป)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บุลคลทั่วไป)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 7,100 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    5,560 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      16,660.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,840 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  4,960 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      13,500.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 5,640 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  4,960 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      13,600.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   45,760. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ 2 วัน (นอกเวลาราชการ)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (อัตราเหมาจ่าย) ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ (นอกเวลาราชการ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 7,000 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    7,000 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      17,000.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 7,000 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  7,000 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      17,000.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 7,000 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  7,000 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      17,000.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   51,000. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อัตราเหมาจ่าย) ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ (นอกเวลาราชการ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก ข และ ค ลดลงร้อยละ 20%


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ปี /2566


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 7,000 บาท

เทอมที่สอง จ่าย    7,000 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      17,000.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 7,000 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  7,000 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      17,000.      บาท


แผนค่าใช้จ่ายค่าเทอม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568

ค่าเทอมที่หนึ่ง จ่าย 7,000 บาท

เทอมที่สอง จ่าย  7,000 บาท

เทอมที่สาม (เมษาภาคฤดูร้อน) เหมาจ่าย    3,000 บาท

รวม      17,000.      บาท


ตลอดหลักสูตรโดยประมาณการ   51,000. บาท

***********************************************

-มีทุนการศึกษาให้นิสิต*

-ค่าเทอมสามารถผ่อนผันและผ่อนจ่ายได้

*ต้องเป็นตามเงื่อนไขของมหาลัย

สำหรับนิสิต/นักศึกษาปรึกษาด้านงานทะเบียน

คู่มือสมัครเรียน

กลุ่มไลน์ ป.บ.ส. 2566

กลุ่มไลน์ ป.ตรี 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ it mcu

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่าน ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี MCU-GET

หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ป.บส.

หลักสูตรประกาศนียบัตร : หลักสูตร ป.บส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เป็นหลักสูตรเสริมองค์ความรู้ ในการปกครองหรือการบริหารจัดการ ให้แก่คณะสงฆ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีพระสงฆ์อีกเป็นจำนวนมิใช่น้อยที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ทั้งการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการสอนพระปริยัติธรรมที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรีแต่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้เพราะไม่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว

เป็นการขยายโอกาสให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้โดยให้การศึกษานั้นได้ควบคู่หลักการบริหารเป็นการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการบริหารงานพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักธรรมควบคู่กับวิชาการทางโลกนำหน้าเพื่อแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะสังคมในยุคปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาต่างๆดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรมและพระสอนศีลธรรมในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

1.เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรมและพระสอนศีลธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้สามารถนำความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม

2.เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรมและพระสอนศีลธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้อุทิศตนและสามารถนำหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสังคม

3.เพื่อให้พระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรม และพระสอนศีลธรรมได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

ลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1.บุคลากรทางการศึกษา

2.นักวิชาการศาสนา

3.อนุศาสนาจารย์

4.กรมราชทัณฑ์

5.กรมสุขภาพจิต

6.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร

7.สังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1.เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอื่น 

2.เป็นครูสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน

3.เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห์

4.เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

5.ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

สถิติผู้เข้าระบบ